top of page

Publications

Patent
 • 김현이, 이인섭, 이광렬, 김동환, "디엘시가 코팅되는 생체이식용 복합체 및 그 제조방법"  Patent  No.10-0392476 (2003.07.10)

 • DH Kim, David Martin, Jeffrey Hendricks, Sarah Richardson-Burns, "Biologically integrated electrode devices"  Australia Patent  No. 2006284625 (2013)

 • Martin David C. Richardson-Burns Sarah Kim Donghwan Hendricks Jeffrey L. Povlich Laura Abidian Mohamad Reza  Meier Matthew, "Biologically integrated electrode devices"  USA Patent  No. 08005526 (2011.08.23)

 • David C. Martin, Jeffrey L. Hendricks, Sarah M. Richardson-Burns, DH Kim, "Biologically integrated electrode devices"  EP Patent  No. 01931248 (2015.12.23)

Patent Application
 • Bai Ping,  Xiaodong, Wu Lin, Tse Man Siu, DH Kim, "A PLASMONIC SENSOR FOR DETECTING SMALL MOLECULES",  Singapore Patent Application  No. 201108104-9 (2011)

 • 김동환, 문병석, "스마트 생분해성 상향변환 나노입자"  Application  No.10-2020-0015721 (2020.02.10)

 • 김동환, 최철균, 새미사반, 편도기, "우레아 검출 비색 센서"  Application  No.10-2021-0003698 (2021.01.12)

 • 김동환, 최철균, 새미사반, 편도기, "우레아제 검출 비색 센서"  Application  No.10-2021-0003702 (2021.01.12)

 • 김동환, 최철균, 새미사반, 편도기, "유해물질의 검출 방법 및 이를 이용한 센서"  Application  No.10-2021-0098777 (2021.07.27)

 • 김동환, 무라드아부알레잘, "다양한 생의학 응용을 위한 초고휘도 발광을 갖는 3차원 생분해성 코어-상향변환 정방정계 나노수지체의 합리적 설계"  Application  No.10-2022-0084750 (2022.07.11)

 • ​김선국, 이종희, 김동환, 편도기, 문창균, 김재원, 원유찬, "피부 환부 상태 모니터링 장치"  Application  No.10-2022-0117067 (2022.09.16)

 • 김선국, 문창균, 이종희, 김동환, 이동기, 편도기, 김재원, 원유찬, "광검출부를 이용한 피부 환부 상태모니터링 장치"  Application  No.10-2022-0124165 (2022.9.29)

 • 김선국, 김동환, 문창균, "광학 기반 환부 모니터링 시스템 및 센서 제조기술"  Application  No.10-2023-0138706 (2023.10.17)

 • 김동환, 새미사반, 김채연, 신지훈, "은 나노판 변형 기반 알칼리인산분해효소 감지용 비색센서 및 감지방법"  Application  No.10-2023-0163590 (2023.11.22)

patent
bottom of page